Universitat Rovira i Virgili

Treball de fi de màster

El Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades és eminentment pràctic. Tots els estudiants han de realitzar al final del primer quadrimestre Pràctiques de Laboratori (10 ECTS) -a la Universitat en la qual s'han matriculat-, i durant el segon, el Treball de Fi de Màster (30 ECTS), que pot ser un treball d'investigació o un projecte en una empresa. Empreses capdavanteres, com Esteve Química, Andrés Pintaluba SA, Iproma, el Consorci d'Aigües de Tarragona, Laboratoris Vidal o Labser, col·laboren amb el programa del TFM.

En l'avaluació del Treball de Fi de Màster es tindrà en compte la memòria escrita, la defensa del treball davant un tribunal, i l'informe del tutor del TFM. Per poder realitzar el Treball de Fi de Màster es recomana haver cursat totes les assignatures teòriques i les Pràctiques de laboratori.