Universitat Rovira i Virgili

Criteris d'admissió

INSCRIPCIONS NOU CURS ACADÈMIC

El termini de preinscripció en primera fase comença el 15 de febrer i acaba el 15 d'abril. Encara que no hagueu finalitzat els estudis de Grau, és important realitzar la preinscripció al màster com més aviat millor donat que el nombre de places del màster és limitat. Hi ha 25 places disponibles (8-9 a la URV). Les fases de preinscripció posteriors s'obren si queden places vacants. Calendari de preinscripció

El Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades va dirigit prioritàriament a estudiants que estiguin en possessió d'una titulació universitària oficial en Química, Bioquímica, Farmàcia, Biologia, Biotecnologia, Ciències ambientals, Ciència i Tecnologia dels Aliments, o Enginyeries ambientals i químiques.

Els interessats que disposin d'una titulació oficial en centres universitaris internacionals l'han d'acreditar presentant l'expedient original, i després d'homologar els estudis segons el que s'exposa en l'article 16.2 del RD1393/2007. En cas de tractar-se d'estudiants provinents de països on s'apliqui el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior, els alumnes hauran de presentar el seu títol, sense necessitat d'homologació.

Els estudiants interessats a cursar el Màster han de realitzar la preinscripció a una de les tres universitats participants. La demanda del màster és destacable en els últims anys, tenint en compte el nombre de places ofertes. Hi ha disponibles 25 places en cada curs, i cada universitat accepta entre 8 i 9 alumnes.

  • La selecció dels preinscrits es durà a terme tenint en compte els següents criteris:
  • Expedient acadèmic: fins a 75 punts. L'expedient s'avalua segons el que estableix la normativa sobre la determinació de la nota mitjana a efectes acadèmics (Reial Decret 1267/1994).
  • Coneixement d'anglès: fins a 15 punts.
  • Altres titulacions addicionals a les requerides per accedir al màster: fins a 10 punts
  • A més també es valoraran en positiu els coneixements pràctics demostrables de química analítica (treball en laboratoris d'anàlisi o R+D) i l'experiència reconeguda en tècniques cromatogràfiques i/o espectrometria de masses.
  • Els futurs estudiants han d'acreditar un nivell de llengua anglesa B1, o equivalent, del Marc Comú Europeu de Referència de les llengües.