Assignatures i calendari lectiu

Avaluació

 • L'avaluació de cada assignatura inclourà diverses activitats i proves escrites. Per poder aprovar cada assignatura és obligatòria la realització de totes les activitats i proves d'aquesta assignatura i es requereix una nota mínima de 4 en cadascuna d'elles.
 • En l'avaluació del Treball de Fi de Màster es tindrà en compte la memòria escrita, la defensa del treball davant un tribunal, i l'informe del tutor del TFM.

Permanència

 • L'assistència a les classes de cada assignatura és obligatòria, sent necessari justificar l'assistència a un mínim del 80% de classes presencials per a poder superar aquesta assignatura.
 • Per realitzar les Pràctiques de laboratori es recomana haver cursat les assignatures de GC i LC i l'assignatura de Tractament de mostra o la de Gestió de Qualitat.
 • Per poder realitzar el TFM ser recomana haver cursat totes les assignatures teòriques i les Pràctiques de laboratori.

Horari i idioma

 • L'horari de classes és de 9 a 14 h i de 15 a 18 h encara que pot haver alguna lleugera modificació en alguna de les assignatures, de la qual s'informarà prèviament a l'inici de l'assignatura. Per facilitar el desplaçament dels alumnes, dilluns les classes comencen a les 11 h i el divendres finalitzen a les 14 h. De l'horari definitiu de cada assignatura s'informarà abans de començar-la. Pel que fa a les Pràctiques de laboratori, l'alumne les realitza a la universitat on s'ha matriculat.
 • Classes en castellà. Material docent, en anglès. 

Qualitat

 • Aquest màster ha renovat l'acreditació com a títol oficial en dues ocasions (01/06/2015 i 05/06/2019).

El Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (60 ECTS) ofereix una formació en les diferents tècniques i de tractament de mostra amb especial èmfasi en el seu aprenentatge pràctic i en la resolució de problemes analítics. Per això, una part important de la docència del màster es basa en assignatures pràctiques, en les quals s'inclou el maneig dels instruments d'ultima generació.

En tractar-se d'un màster interuniversitari la impartició de les assignatures està distribuïda per les tres universitats. Cada assignatura de 4 crèdits s'imparteix durant tres setmanes, la primera de les quals és presencial i l'alumne ha de desplaçar-se a la Universitat d'impartició; la docència de les altres dues setmanes és no presencial tutoritzada, i l'alumne realitza les tasques de forma externa, amb la tutorització del professor. Les classes del màster estan distribuïdes al CURS 2023/24 segons la taula que s'adjunta a continuació.

Calendari
Assignatures
Centre
Professors
25/09 – 13/10
 • Cromatografía de gasos i espectrometria de masses     (4 ECTS)
 • Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals - Universitat Jaume I (Castelló)
 • Dr. Francisco López
 • Dr. Joaquim Beltran
 • Dra. Eva Pocurull
 • Dra. Elena Pitarch
 • Dr. Juan Vicente Sancho 
16/10 – 3/11
 • Cromatografia de líquids   (4 ECTS)
 • Facultat de Química del Campus Sescelades. Aula 100. Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
 • Dra. Rosa M. Marcé
 • Dra. Marta Calull
 • Dra. Núria Fontanals
 • Dra. Eva Pocurull
 • Dr. Juan Vicente Sancho
6/11 – 24/11
 • Tècniques de tractament de mostres       (4 ECTS)
 • Facultat de Ciències del Campus Montilivi - Universitat de Girona (Girona)
 • Dra. Manuela Hidalgo
 • Dr. Juan Manuel Sánchez
 • Dr. Francesc Borrull
 • Dra. Enriqueta Anticó
27/11 – 15/12
 • Aplicacions de les tècniques cromatogràfiques             (4 ECTS)
 • Facultat de Ciències del Campus Montilivi - Universitat de Girona (Girona)
 • Dr. Juan M. Sánchez
 • Dra. Enriqueta Anticó
 • Dr. Félix Hernández
 • Dra. Mònica Iglesias
 • Dra. Victòria Salvadó
 • Dra. Manuela Hidalgo
8/1 – 26/01
 • Gestió de qualitat al laboratori analític                 (4 ECTS)
 • Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals - Universitat Jaume I (Castelló)
 • Dra. Carmen Hidalgo
 • Dra. Carmen Aguilar
 • Dra. Begoña García
 • Dr. Joaquim Beltran 
29/01 – 15/3
 • Pràctiques de laboratori     (10 ECTS)
 • Laboratoris del IUPA (UJI)
 • Laboratoris del Dep. de Química Analítica i Química Orgànica de la Facultat de Química (URV)
 • Laboratoris del Dep. de Química de la Facultat de Ciències (UdG)
 
18/3 – 30/6
 • Treball de Fi de Màster (TFM) (30 ECTS)