Universitat Rovira i Virgili

Competències i objectius

El Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades té com a objectiu principal formar els estudiants en una de les tècniques més utilitzades tant en indústries com en laboratoris d'anàlisi de diferents camps d'aplicació. Es pretén aprofundir en els coneixements de les tècniques cromatogràfiques, i especialment en el seu acoblament a l'espectrometria de masses, tècnica que està sent ja imprescindible en la majoria de laboratoris analítics.

Competències específiques

  • ► Controlar adequadament l'ús i l'àmplia tendència actual de les tècniques cromatogràfiques en els laboratoris d'anàlisi.
  • ► Analitzar l'ús i l'aplicació de la tècnica cromatografia de gasos en entorns actuals tant en el món de la recerca com en el de la indústria.
  • ► Analitzar l'ús i l'aplicació de la tècnica cromatografia líquida en entorns actuals tant en el món de la investigació com en el de la indústria.
  • ► Valorar l'aplicació de la tècnica electroforesi capil·lar, tant en les seves línies d'investigació, com en metodologies i recursos específics.
  • ► Controlar la tècnica d'espectrometria de masses i saber aplicar adequadament les tècniques avançades d'acoblament.
  • ► Dissenyar i projectar les tècniques actuals de tractament de mostra als laboratoris d'anàlisis de mostres alimentàries, sanitàries i ambientals.
  • ► Contrastar de manera adequada els diferents sistemes de gestió de la qualitat en els laboratoris.
  • ► Identificar i interpretar els diferents procediments d'acreditació i certificació de laboratoris.
  • ► Trobar solucions efectives i reals als diferents problemes analítics mitjançant l'ús de tècniques cromatogràfiques, especialment en l'anàlisi de mostres d'elevada complexitat.
  • ► Prendre decisions per a resoldre qualsevol problema de tipus instrumental que pugui sorgir en l'àmbit de les tècniques cromatogràfiques.

Objectius