Treball de fi de màster

El Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades és eminentment pràctic. Tots els estudiants han de realitzar al final del primer quadrimestre Pràctiques de Laboratori (10 ECTS) -a la Universitat en la qual s'han matriculat-, i durant el segon, el Treball de Fi de Màster (30 ECTS), que pot ser un treball d'investigació o un projecte en una empresa. Empreses capdavanteres, com Esteve Química, Andrés Pintaluba SA, Iproma, el Consorci d'Aigües de Tarragona, Laboratoris Vidal o Labser, col·laboren amb el programa del TFM.

En l'avaluació del Treball de Fi de Màster es tindrà en compte la memòria escrita, la defensa del treball davant un tribunal, i l'informe del tutor del TFM. Per poder realitzar el Treball de Fi de Màster es recomana haver cursat totes les assignatures teòriques i les Pràctiques de laboratori.